Parafia

HISTORIA POWSTANIA PARAFII I KOŚCIOŁA W STRÓŻY

Zanim został wybudowany kościół w Stróży i powstała niezależna parafia mieszkańcy wsi należeli do parafii Myślenice, która swymi początkami sięga lat 1325-1327.

30 stycznia 1901 – protokół z posiedzenie Rady gminnej w Stróży, który można uznać za moment decydujący w staraniach o powołanie do życia parafii:

Rada gminna wsi Stróża uchwala jedno zgodnie, aby wymurować kaplicę na gruncie spadkobierców po śp. Mikołaju Śliwie a to na mocy tej, że śp. Mikołaj Śliwa oświatczoł ustnie radzie gminy, że życzeniem jego jest, aby kaplica była wymurowana na jego gruncie, że chętnie zezwoli i ustąpi, ile tylko będzie potrzeba placu, zaś opiekun dzieci po śp. Mikołaju Śliwie, Józef Firek oświadcza wobec Rady gminnej na dniu dzisiejszym, że zezwala na tę budowę i ustępuje placu, ile trzeba będzie, z gruntu dzieci po śp. Mikołaju Śliwie tam gdzie stała już kaplica. Ponieważ matka śp. Mikołaja Śliwy śp. Magdalena Koźmik oddała do gminy początkowy fundusz 100 koron, zaś z gminy mamy zaoszczędzoną kwotę na budowę tej kaplicy 234 koron m.k więc razem mamy początkowy fundusz 334 koron. Przeto Rada gminna wsi Stróży uchwala, aby urządzić w gminie Stróży składkę dobrowolną na budowę kaplicy. Do zbierania składki i do kierowania budową zawiązuje się komitet, zaś członkami komitetu mianuje rada gminna:

1. Przewielebny Ks. kanonik Antoni Dobrzański
2. Jakób Słowiak – przewodniczący
3. Józef Firek
4. Jędrzej Wątorek
5. Jędrzej Mirek
6. Józef Płaszczyca
7. Jędrzej Wątor – zastępca przewodniczącego

Przy tym Rada gminna uchwala, aby wójt wniósł prośbę do świetnego c.k. Starostwa o zatwierdzenie uchwały. Na tym uchwałę zakończono i podpisano.

Następnie przez kilka lat nic się nie działo, choć na posiedzeniach Rady gminy mówiono o potrzebie wybudowania kapliczki, w której by od czasu do czasu mogła się odprawiać Msza św

Dopiero z inicjatywy Ks. Józefa Wątorka tutejszego rodaka, profesora gimnazjum w Tarnowie, utworzono komitet, w skład którego weszli wybitniejsi obywatele z Ks. Wątorkiem jako prezesem i Mieczysławem Skodą, zarządcą dóbr jako wiceprezesem. Postanowiona wybudować obszerniejszy kościół i dążyć do ustanowienia samodzielnej parafii, niezależnej od Myślenic.

6 lipca 1906 rozpoczęto budowę kościoła.

Projekt kościoła sporządził architekt Augustyn Tarkowski z Tarnowa. Miejsce pod kościół nabył komitet od włościanina Józefa Firka drogą kupna lub zamiany na inny kawałek gruntu.

  • 8 grudnia 1907 – poświęcenie kościoła w Stróży za zezwoleniem J. Em. Ks. Kard. Jana Puzyny biskupa krakowskiego przez Ks. dr Jana Bernackiego kanonika i prałata kapituły tarnowskiej. Kościół był obsługiwany przez księży z Myślenic: ks. Płaziaka (dojeżdżał przez 2 miesiące) i ks. Stanisława Żura duszpasterzował tu przez 1,5 roku. W większe święta jak Boże Narodzenie i Wielkanoc oraz w wakacje funkcje duszpasterskie spełniał ks. Józef Wątorek.
  • 30 sierpnia 1909 – przybył do Stróży w charakterze niezależnego duszpasterza ks. Stanisław Cholewka z Oświęcimia. Książęco-biskupi Konsystorz w Krakowie odłączył Stróżę od Myślenic wyrażając proboszczowi myślenickiemu ks. Antoniemu Dobrzańskiemu:

    szczere uznanie za to, że chętnem zgodzeniem się na stworzenie w Stróży samoistnej stacyj duszpasterskiej okazałeś dowodnie, iż dobro moralne i podniesienie duchowe mieszkańców tej odległej, a tem samem do prowadzenia trudnej gminy, jako przed Bogiem odpowiedzialnemu pasterzowi swej parafii, rzetelnie leżały na sercu.

  • Grudzień 1909 – akt odłączenia Stróży od parafii Myślenice potwierdziło c.k. Namiestnikostwo we Lwowie.
  • 1911 – za 2400 koron ks. Wątorek sprawił 3 dzwony. Fundatorami byli również parafianie pracujący w Minneapolis, w Peszcie oraz różne bractwa parafialne.
  • 22 maj 1922 – uroczysta konsekracja kościoła, której dokonał Ks. Bp Anatol Nowak, wikariusz generalny z Krakowa